Îndreptarea erorilor materiale din titlurile de proprietate va putea fi făcută fără a se apela la acțiune în instanța de judecată, începând din această toamnă. Proprietarii vor putea solicita această schimbare reprezentanților Oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, fără să se mai adreseze instanței.

35740-titluri.jpgAceasta este una dintre modificările prevăzute de Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial în data de 31.07.2014.

„În anumite cazuri, Oficiile de cadastru și publicitate imobiliară vor putea îndrepta erorile materiale din titlurile de proprietate la cererea persoanei interesate sau din oficiu. Astfel, proprietarii nu vor mai trebui să se adreseze instanței”, precizează reprezentanții Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În acest sens, art. 235 din Regulament prevede că:

„Oficiile teritoriale pot soluționa cereri de îndreptare a erorilor din titlurile de proprietate dacă, în urma verificărilor se constată că acestea sunt datorate transcrierii eronate pe titlul de proprietate a unora dintre informațiile de pe procesul verbal de punere în posesie sau din documentele care au stat la baza punerii în posesie și se referă la:

a) erori de scriere a numelui și prenumelui față de procesul verbal și anexe;

b) erori cu privire la numărul de tarla/parcelă, număr unitate amenajistică (UA)/unitate de producție (UP);

c) erori cu privire la vecinătăți;

d) erori ale suprafețelor parcelelor, fără modificarea suprafeței total atribuite;

e) alte erori cu privire la identificare cadastrală a parcelei, fără afectarea amplasamentului și a suprafeței.

(2) În cazul în care eroarea materială se identifică cu una dintre cele descrise mai sus, cererile de îndreptare a erorilor se pot soluționa în baza următoarelor documente:

a) cererea solicitantului, care trebuie să indice obligatoriu numărul și data emiterii titlului de proprietate supus corectării;

b) referatul de îndreptare eroare materială întocmit de inginerul șef și aprobat de director, care trebuie să conțină numărul și data hotărârii comisiei județene în baza căreia a fost emis titlul de proprietate supus corectării, eroarea materială și conținutul corectării;

c) titlul de proprietate în original.”

Totodată, titlurile de proprietate se pot modifica de către oficiul teritorial, în temeiul hotărârii comisiei județene, în condițiile prevăzute de art. 235 alin. (3) din Regulament, conform căruia:

„(3) Titlurile de proprietate se pot modifica de oficiul teritorial, în temeiul hotărârii comisiei județene, conform art. 591, alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se referă la:

a) modificări ale numărului tarlalei/parcelei;

b) modificarea numelui autorului dreptului de proprietate, în conformitate cu actele de stare civilă;

c) modificarea vecinătăților fără afectarea amplasamentului;

d) modificarea suprafețelor parcelelor fără modificarea suprafeței totale.”

„Precizăm că modificarea suprafeței totale în plus sau în minus față de cea reconstituită nu poate fi soluționată în condițiile menționate mai sus și se realizează prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit art. 58 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară este publicat pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, conchid reprezentanții ANCPI.

CITEȘTE ȘI ALTE ARTICOLE:

12 noiembrie 2014