Dacă agenţiile imobiliare de conjunctură dispar sau îşi suspendă activitatea, agenţiile mari supravieţuiesc prin servicii conexe sau reprofilări parţiale.

17368-21imob1.jpgMetodele prin care intermediarii imobiliari cu tradiţie aleg să traverseze această perioadă dificilă diferă mult, de la caz la caz. Unii se concentrează pe servicii de evaluare şi renegociere a contractelor, alţii se specializează pe administrarea imobilelor sau chiar pe administrare de parcări private.

Este o mare diferenţă între agenţiile imobiliare apăru­te în perioada 2006-2007 şi cele vechi de aproape 20 de ani. Agenţiile apărute în perioada de boom - când se vindea repede orice şi oricum - dispar aşa cum au apărut sau îşi suspendă activitatea. Agen­ţii­le vechi activează în continuare pe domeniul imobiliar, chiar dacă îşi reduc numărul de colaboratori sau de sedii. Cele mai multe îşi consoli­dea­ză expertiza pe alte servicii adu­că­toare de profit, precum evaluare, renegociere de contracte sau admi­nistrare. O caracteristică a multora este activarea pe mai multe domenii imobiliare, după ce partea reziden­ţia­lă nu mai oferă decât rar tran­zac­ţii sau contracte exclusive cu dezvol­tatorii. As­ta pentru că mulţi dintre dezvol­tatorii care au acum succes la vân­zări au renunţat la agenţii.

Există însă şi agenţii care şi-au întărit poziţia pe piaţă în perioada de criză, prin mărirea numărului de sedii sau de colaboratori.

Vom vorbi în cele ce urmează despre schimbările făcute în aceas­tă perioadă de câteva agenţii cu tra­diţie pe piaţa locală, dar şi despre agenţii care au ales să se extindă, chiar în vreme de criză.

Euroest administrează parcări

Prezentă pe piaţă de 17 ani, Eu­roest acoperă în continuare toate seg­mentele imobiliarului, de la te­renuri la birouri. De-a lungul timpului, din această firmă s-au des­prins altele, înfiinţate de agenţi „şcoliţi" la Euroest. În ultimii doi ani, firma şi-a extins activitatea spre administra­rea de parcări pri­va­te. „Pe terenuri pro­prietate privată am amenajat parcări la nivelul solului într-una din­­tre cele mai aglomerate zone de bu­siness din Bu­cureşti - Piaţa Vic­toriei. Pe Fast Parking, o altă firmă din grupul Eu­roest, gestionăm ac­tivitatea pe 150 de locuri de parcare, atât abo­naţi, cât şi clienţi temporari", a de­cla­rat Dragoş Drăgoteanu, General Manager al Euroest Invest. El îşi pro­pune ca din această activitate, din care a avut profit, să rein­ves­tească ba­nii în noi dezvoltări de par­cări supraterane. Euroest avea în anul 2008 trei sedii în Bucureşti şi în ţară. În prezent, s-a păstrat se­diul de lân­gă Piaţa Victoriei. Pen­tru Eu­roest lucrau 80 de persoane în 2008, iar acum lucrează 20 de angajaţi permanenţi şi 30 de colaboratori.

Neocasa, mai puţine exclusivităţi

În trecut, unul dintre semnele suc­­cesului pentru o agenţie erau con­tractele exclusive de intermedie­re cu un dezvoltator. În prezent, a­ceste contracte nu mai sunt o practică. Neocasa a avut în 2008 mai mul­­te exclusivităţi precum Eme­rald Re­sidences, Gran Resi­den­cia, Lizie­ra, Pipera City Lights, Bril­liant Con­do­mi­nium, Lakeland Re­si­dence, North Lane Residence, Green Wave. În ca­zul Emerald, a­genţia a fost im­plicată încă de la în­ceput în crearea con­ceptului, pe care l-a finalizat în 2008. „În pre­zent, suntem implicaţi ca a­gent ex­clusiv în proiectele Gran Resi­den­cia şi Liziera. La restul pro­iecte­lor, fie am încheiat vânzarea, fie pro­iectul nu mai este reprezentat în ex­clusivitate de noi", a de­cla­rat Mir­cea Cleciu, General Manager al Neo­casa. Agenţia şi-a păstrat ace­laşi sediu dintr-o clădire din Piaţa Vic­toriei, la fel ca în perioada de boom, doar că a urcat la etajul 11. Fir­ma a redus numărul angajaţi­lor/ co­la­bo­ra­torilor de la 90 în 2008 la 40 în prezent.

Esop, mai puţine chirii pentru expaţi

În cei 10 ani de activitate, departamentul de birouri al Esop Con­sulting a lucrat cu 6.000 de compa­nii, iar din portofoliu a făcut parte intermedierea vânzărilor pen­tru 1.400 de vile şi sute de clă­diri de birouri. Firma şi-a redus ci­fra de afaceri, dar şi-a mărit nu­mă­rul de angajaţi. Astfel, Esop a avut 18 angajaţi în 2008, iar acum are 23. Dintre aceştia, 8 lucrează la sediul din Green City. Pentru acest complex de vile, firma este agentul prin­cipal de vânzări, din 2009 până acum. „În ultimii doi ani s-a mun­cit de două ori mai mult pentru re­zul­tate de două ori mai mici, iar a­cest lucru ne-a determinat să valorizăm altfel timpul şi resursele fi­nanciare", a de­cla­rat Alexandru Pe­trescu, Mana­ging Part­ner la ESOP.

Firma a avut în 2008 o cifră de afaceri de 700.000 de euro, iar în 2010 aceasta a fost de aproximativ 400.000 de euro. Chiar dacă agenţia activează pe trei segmente de piaţă (închirieri birouri, închirieri lo­cuin­ţe pentru străini şi vânzări lo­cuinţe noi), cei mai mulţi bani i-a încasat în ultimii doi ani de pe ur­ma intermedierilor rezidenţiale.

Regatta, piaţă interesantă pentru revânzări

Prezentă de peste 18 ani în in­dus­tria locală de real estate, Regatta a fost printre primele companii din Ro­mâ­nia care au dezvoltat un serviciu specializat de renegociere a con­trac­telor pentru spaţiile comerciale şi de bi­rouri. Compania a mai insistat în ul­timul timp pe serviciile de evaluare imobiliară, studii de piaţă şi rea­li­za­rea de studii de fezabilitate pentru proiecte şi alte servicii cone­xe. Firma are în continua­re proiecte imobiliare în regim de exclusivitate precum Nor­dia Resi­den­ce şi Athos Re­sidence. A­gen­ţia vânează şi zona revânzărilor. „Pen­tru Regatta se prefigurează o pia­ţă interesantă în zona revânzăto­rilor, a celor care au in­ves­tit în proprie­tăţi din proiecte imobi­liare şi acum sunt interesaţi să vân­dă", a declarat E­duard Uzunov, pr­eşe­dintele Regatta.

În 2008 agenţia deţinea două puncte de lucru, unul pentru divi­zia rezidenţială şi de servicii financiare şi un altul pentru divizia comercială. În prezent deţine un singur punct de lucru, iar personalul s-a redus de la 45 la 20 de angajaţi.

Cine se extinde

Pe lângă companiile de tradiţie, care au reuşit în această perioadă să se adapteze la piaţă prin optimi­zarea costurilor sau practicarea de activi­tăţi conexe, există agenţii care merg împotriva curentului. Astfel, chiar dacă şi-a început activitatea doar în 2007, Coldwell Banker a în­cheiat a­nul 2009 cu o cifră de aface­ri de 3,7 milioane de euro. Reziden­ţia­lul a con­tribuit cu jumătate la cifra de a­faceri a companiei din 2009. Cealaltă jumătate a fost adusă de property management, retail, birouri, investment, terenuri şi spaţii logistice.

Pe rezidenţial, în 2007 firma a des­chis primele patru sucursale, ajungând la 13 sucursale la finalul lui 2010. În 2011 au fost deschise alte trei sucursale, astfel că în pre­zent compania are 16 puncte de lu­cru pe rezidenţial (12 în Bucureşti şi patru în ţară). Coldwell îşi propu­ne să ajungă la 20 de sucursale în a­cest an, pe rezidenţial. Pentru fir­mă lu­cre­a­ză în prezent circa 160 de brokeri. „Fap­tul că avem cea mai extinsă re­ţea de sucursale şi că ofe­rim servicii de consultanţă pe toate segmentele pieţei imobiliare face logică expansiunea pe orice segment care prezintă oportunităţi", a declarat Alexandru Pricop, mana­ging partner la Cold­well Banker Af­fi­liates of Romania.

O altă firmă care se extinde în a­ceastă perioadă este Century 21. Aceas­ta şi-a mărit numărul de francize de la 5 la începutul anului trecut la 7 în prezent. De asemenea, da­că în urmă cu un an avea 16 agenţi, în prezent are 40.

Insolvenţe sau falimente

Din 1990 până în a doua jumătate a lunii martie din acest an, la Registrul Comerţului s-au înregistrat 12.666 de agenţii imobiliare, dacă lăsăm la o parte firmele radiate. Numărul acestora ar fi mult mai mare dacă le adăugăm şi pe cele radiate. În ultima perioadă, multe dintre acestea au dispărut sau au intrat în insolvenţă sau chiar în faliment. Nu doar firmele no-name au dat însă faliment, ci şi cele vestite. Unul dintre cele mai recente exemple este cel al Eurometropola Estate, care a intrat în faliment simplificat de curând.

Din totalul celor aproape 13.000 de agenţii înfiinţate, circa 8.000 sunt în funcţiune. Multe dintre acestea nu mai înregistrează tranzacţii decât sporadic sau au activitatea suspendată pe o perioadă de trei ani. În Bucureşti, conform datelor de la Registrul Comerţului, din 4.800 de agenţii înfiinţate, aproape 3.200 sunt în funcţiune, iar în Ilfov, din 336 de agenţii, şi-au păstrat obiectul de activitate 234.


Sursa

4 aprilie 2011