Criza financiară are efecte benefice asupra pieţei imobiliare, care se manifestă în primul rând prin eliminarea dezvoltatorilor de ocazie şi prin scăderea preţurilor.

Efectele benefice ale crizei pe piaţa imobiliarăUn lucru bun este că momentele gre­le prin care trece piaţa imobiliară au adus primul instrument statistic prin care se vor obţine date despre tran­zacţiile imobiliare. De la 1 ia­nuarie a intrat în vigoare protocolul în­cheiat între Uniunea Naţională a No­tarilor Publici din România (UNNPR), BNR şi Institutul Na­ţio­nal de Statistică (INS), prin care se vor ra­porta la INS date privind tranzacţiile imobi­liare. Conform pre­şedintelui UNNPR, Du­mitru Viorel Mănescu, s-a încheiat eta­pa de testare şi în acest moment pro­gra­mul prin care se va realiza poa­te fi instalat în bi­rou­rile notariale pentru a se transmite datele la INS.

Lipsa da­telor reale despre tranzacţiile imobiliare a fost considerat unul dintre mo­tivele care au cauzat creşterea abe­ran­tă a preţurilor, deoarece clienţii nu aveau o bază reală la care să ra­porteze pretenţiile proprieta­rilor, aşa cum este de exemplu în Bul­garia.

Evoluţia preţurilor apartamen­te­lor şi terenurilor reprezintă un alt efect be­nefic al crizei. Pretenţiile pro­prieta­rilor s-au diminuat considera­bil, iar spe­cia­liş­tii spun că evoluţia este normală. In­di­cele imobiliar BREI realizat de compania de consultanţă imobili­a­ră Colli­ers arată că în 2008 s-a constatat o scă­dere a pre­ţu­rilor atât pentru apar­ta­mentele noi, cât şi pentru cele vechi. Dacă în luna ianuarie a anu­lui 2008 in­dicele pentru cele vechi, BREI-V, era de 1.875 de euro/mp, în luna decembrie acesta a ajuns în jurul valorii de 1.400 de euro/mp.

În ceea ce priveşte in­dicele de preţ pentru locuinţele noi, aces­ta a scăzut de la aproximativ 1.909 euro/mp la o valoare în jurul ci­frei de 1.800 de euro/mp. Trebuie spus că autorii in­ter­pretează metrul pă­trat ca su­pra­faţa construită plus cea a teraselor. Preţurile includ TVA. În ceea ce priveşte apartamentele vechi, pre­ţurile au scăzut cu 25-30%. Pre­ţu­ri­le terenurilor au scăzut la jumătate în unele zone. „Nu se poate spune cu si­guranţă când îşi va reveni piaţa, dar pre­ţurile nu vor mai avea acea creş­te­re spectaculoasă din trecut. Va fi o creş­tere mai lentă", spune Ionuţ Bor­dei, şeful Departamentului Re­zi­denţial al CBRE Eurisko. Dezvoltatorii care lansau proiecte ba­zate pe încasările în avans de la vii­to­rii proprietari nu vor mai avea loc pe piaţa din România. „Piaţa s-a ma­tu­rizat. Criza este un duş rece care prinde bine.

27 ianuarie 2009