Din cauza incapacităţii de plată a datornicilor cu credite ipotecare din anii trecuţi, băncile au ajuns proprietari fără voie.

20865-15main.jpgToate băncile active pe piaţa locală au scos în ultimii doi ani la vânzare terenuri, prin executare silită. Unele dintre aceste terenuri sunt bine poziţionate şi îşi găsesc cumpărători. Altele, printre care terenurile agricole mici sau fâneţele, riscă să rămână pentru mult timp ca active neperformante, la bănci... în curte.

Criza a transformat băncile în cei mai mari proprietari de terenuri din România. Acestea au ajuns peste noapte adevărate agenţii imobiliare, prin mijlocirea executorilor bancari. Dacă executările silite sunt folosite doar ca o ultimă metodă de recupe­rare a banilor de la datornicii ajunşi în incapacitate de plată, în multe cazuri această metodă este şi singura. Partea neconvenabilă pentru bănci este aceea că valoarea garan­ţii­lor nu mai este acum nici pe de­parte cât era atunci când s-au acordat creditele. Aşa se face că, frec­vent, pentru recuperarea unor su­me de zeci sau chiar sute de mii de euro, băncile scot la vânzare tere­nuri în câmp, departe de utilităţi, sau fâneţe pe care nu le mai vrea nimeni. Pe lângă acestea există însă şi proprietăţi bine poziţionate, greu de găsit la vânzare altundeva decât la bănci.

BCR, peste 100 de hectare

BCR a scos la vânzare în ulti­me­le luni peste 100 de hectare de teren. Printre acestea sunt atât proprietăţi din marile oraşe, cât şi te­renuri ex­travilane, arabile sau fâneţe.

Printre numeroasele terenuri executate silit amintim unul în su­prafaţă de peste 5.000 de metri pă­traţi din Baia-Mare, pe care se cer circa 450.000 de lei. Licitaţia va avea loc pe 12 septembrie. Un alt exemplu este un teren de 800 mp din ora­şul Constanţa, la care preţul de por­nire este 1,1 milioane de lei. Tot aici poate fi amintit un teren din oraşul Timişoara, cu drum de acces , PUZ întocmit, teren situat într-o zonă de locuinţe rezidenţiale. Terenul este scos la vânzare cu 320.000 de lei.

BRD, peste 80 de hectare

BRD Société Générale organi­zea­ză în luna septembrie vânzări prin executare silită pentru peste 80 de hectare de terenuri. Pentru unele dintre acestea licitaţia ar putea avea loc în septembrie sau în lunile ur­mătoare, nefiind încă stabilit un termen precis. Printre exemple amin­tim aici un teren intravilan de 830 mp din Bucureşti, strada Drenajului (sector 6), scos la vânzare cu 1,8 mi­lioane de lei. Un alt exemplu este un teren intravilan de 500 mp din Otopeni, cu o suprafaţă de aproape 3.000 mp. Tot în Bucureşti, BRD scoate la vânzare un teren de 2.800 mp pe strada Drumul Gura Siriului, cu preţul de circa 470.000 de lei. Un alt teren, cu suprafaţa de 550 mp şi des­chidere de 20 m, este scos la vân­zare în Corbeanca.

Banca Transilvania, peste 90 de hectare

În ultimele luni, Banca Transil­va­nia a scos la vânzare prin execu­tare silită terenuri cu o suprafaţă to­tală care depăşeşte 90 de hectare. Printre acestea figurează un teren intravilan situat în apropierea complexului rezidenţial Felicity de lân­gă Pădurea Băneasa, scos la vân­zare cu aproximativ 48.000 de euro. Te­re­nul are circa 550 mp şi este la apro­ximativ 300 de metri de utili­tăţi, având o deschidere la stradă de 22 de metri. Un alt exemplu este un te­ren din zona centrului istoric al Bra­şovului, cu o suprafaţă de 460 mp, pe strada Castelului. Preţul de por­nire a fost de 58.500 de euro. Printre terenurile scoase în această peri­oa­dă la licitaţie de Banca Tran­sil­vania figurează şi unul în Bră­neşti, de aproape 2.000 mp, scos la vânzare cu aproximativ 30.000 de euro.

CEC, peste 30 de hectare

În ultimele două luni CEC Bank a avut la vânzare circa 30 de hec­tare de terenuri. Banca este printre pu­ţi­nele care nu au avut la vânzare tere­nuri în Bucureşti şi Ilfov în a­ceastă perioadă. Au fost însă scoase la vân­zare terenuri în alte oraşe, alte licitaţii urmând a avea loc în perioada următoare. Printre exemple amin­tim un teren care va fi scos la vân­za­re pe 13 septembrie, si­­tuat în Râm­nicu-Vâlcea, cu o su­prafaţă de peste 7.300 mp, liber de construcţii şi cu o deschidere la stra­dă de peste 30 de metri. Preţul de pornire este de a­pro­ximativ un milion de lei. Un alt exemplu este al unui teren din Ti­mişoara, în su­pra­faţă de 2.500 mp, având şi o construcţie de cără­midă de 88 mp. Terenul este în car­tierul Giroc, iar licitaţia porneşte de la 280.000 de lei. Tot CEC scoate la vân­zare un te­ren intravilan în Arad, cu o supr­a­faţă de aproape 1.000 mp, si­tuat în­tr-o zonă rezidenţială nouă, la marginea cartierului Mihalca. Pe te­ren se cer 210.000 de lei plus TVA.

Piraeus Bank, peste 75 de hectare

Nu doar băncile din Top 5 au scos la vânzare mari suprafeţe de te­ren, în această perioadă de difi­cul­­tăţi financiare. Fenomenul este va­labil pentru majoritatea băncilor locale. Un astfel de exemplu este Piraeus Bank, care a scos la vânzare în ultimele luni peste 75 de hectare de teren în mai multe localităţi din ţară. Multe dintre aceste terenuri sunt în zona Bucureşti - Ilfov. Prin-tre terenurile scoase la vânzare prin executare silită figurează unul intravilan în Voluntari, lângă Jolie Ville, pe strada Erou Iancu Nicolae nr. 16, în suprafaţă de peste 900 mp. Acest teren are şi curţi cu diverse construcţii, racordate la toate utili­tăţile. Licitaţia are loc la sediul Pi­raeus de pe Şos. Nicolae Titulescu, pe 20 septembrie, cu un preţ de pornire de circa 380.000 de euro. Un alt exemplu este o licitaţie din 15 septembrie pentru un teren format din trei loturi cu suprafaţă to­tală de circa 1.900 mp, situat în Craiova pe strada Dorobanţilor nr. 82-86. Preţul de pornire este de aproximativ 54.500 de euro. Un alt teren scos la licitaţie de Piraeus în această lună are 400 mp şi e si­tuat în zona Viile Noi din Con­stan­ţa. Li­citaţia va avea loc pe 30 septembrie, iar preţul de pornire e de 20.200 de euro.

Terenuri versus apartamente

Spre deosebire de vânzarea apar­tamentelor prin procedura de executare silită, vânzarea tere­nu­rilor se desfăşoară mult mai ra­pid, în situaţiile în care există cum­pă­ră­tori interesaţi. „Datornicii renunţă mai uşor la terenuri decât la apar­tamentele în care locuiesc. De aceea e mai uşor să cumperi un teren, pentru că datornicul nu mai depune eforturi atât de mari în a face rost de bani pentru a-şi plăti datoria. În plus, situaţia în care pâ­nă la licitaţie debitorul se înţe­le­ge cu creditorul este mai rară la executorii bancari faţă de executorii judecătoreşti", a de­cla­rat un executor de la BCR, care a vrut să-şi păstreze anonimatul. În plus, în cazul unui teren nu e ne­voie de punere în posesie, se vin­de dreptul de proprietate. Terenul nefiind ocupat de debitor, este foar­te u­şor pentru cel care câş­tigă licitaţia să-şi intabuleze dreptul de pro­prie­tate, fiind astfel proprietar cu acte în regulă. „La un apartament, frecvent trebuie fă­cută o evacuare contra cost şi, în plus, asta nu e cea mai plăcută activitate. Dese­ori nu intri efectiv în posesia apar­tamentului pentru că trebuie eva­cuat fostul proprietar", precizează un alt executor. Acesta adaugă că printre cei mai frecvenţi cumpă­ră­tori de terenuri executate silit sunt dezvoltatorii de centre comerciale sau blocuri de apartamente.


Sursa

12 septembrie 2011