Aţi ajuns la momentul în care trebuie să depuneţi actele pentru obţinerea autorizaţiei de construire? Atunci nu mai aveţi mult şi şantierul poate începe oficial. IMOPEDIA.ro îţi spune tot ceea ce trebuie să ştii pentru a procura acest document.

19198-bilding.jpgAutorizaţia de construire se emite de Biroul de Urbanism din cadrul primăriei pe raza căreia se află terenul pe care se va ridica construcţia. Actul avizează proiectul propus şi certifică dreptul de începere a lucrărilor.

Autorizaţia este obligatorie pentru lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora. Autorizaţia se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului cu documentele obligatorii la Compartimentul pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul primăriei de care aparţine terenul. Actele ce trebuie ataşate la dosar:

  • Cerere tip de eliberare a autorizaţiei de construire/desfiinţare
  • Certificatul de Urbanism (în copie)
  • Copie legalizată după actul de proprietate (titlul asupra terenului şi/sau construcţiilor)
  • Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii sau de desfiinţare, după caz, întocmit de arhitect (pentru partea de arhitectură) şi de ingineri constructori şi de instalaţii (pentru părţile de inginerie în domeniile specifice)
  • Avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin Certificatul de Urbanism, însemnând avize pentru: racordare la reţelele de utilităţi; influenţele lor asupra reţelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament; racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii; prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, precum şi protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei; satisfacerea exigenţelor specifice zonelor speciale sau protejate
  • Dovada achitării taxei legale pentru emiterea autorizaţiei

Taxa de autorizare se calculează în funcţie de fiecare proiect, aceasta fiind egală cu 0,5% din devizul estimat. Autorizaţia, ca şi Certificatul de Urbanism, trebuie semnate de primar, arhitectul şef şi secretarul primăriei.

După obţinerea autorizaţiei, se poate începe execuţia construcţiei cu o firmă specializată sau în regie proprie. Dar sunt câteva obligaţii legale care trebuie respectate - să fie anunţată primăria şi Inspectoratul de Stat în Construcţii cu minimum cinci zile înainte de începerea lucrărilor, să fie angajat un diriginte de şantier să întocmească Cartea Tehnică a construcţiei, iar la final, recepţia să se facă în prezenţa unui reprezentant al primăriei.

Există şi anumite lucrări care se pot executa fără autorizaţia de construire, având condiţia să nu modifice structura de rezistenţă, caracteristile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora. Câteva dintre acestea sunt: reparaţiile la acoperişuri, învelitori sau terase; înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară; zugrăveli şi vopsitorii interioare şi exterioare; montarea aparatelor de aer condiţionat; reparaţii şi înlocuiri la finisajele interioare şi exterioare.

CITEȘTE ȘI: Certificatul de Urbanism, primul pas în construcţia unei case


15 iunie 2011